[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจ ขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 เรื่อง ดังนี้

 

         1. วันที่ 26 ม.ค.55  นายนาวี ครูผู้ช่วย กศน.อ.ธัญบุรี  ถามในเฟซบุ๊คผม ว่า   การออกเลขคำสั่งสามารถออกย้อนหลังได้ไหม ถ้าออกได้ไม่เกินกี่วัน

             ผมตอบว่า   การออกคำสั่ง ( เลขที่ วันที่ ) ให้ออกในวันที่ผู้ออกคำสั่งลงนามในคำสั่ง ไม่มีระเบียบให้ออกย้อนหลัง
             ในทางปฏิบัติ ถ้าจำเป็นต้องออกย้อนหลังก็ต้องไม่ย้อนหลังไปก่อนวันที่ของคำสั่งเก่าที่เคย ออกไปก่อนนั้น เช่น คำสั่งฉบับก่อนของหน่วยงานนั้นคือ เลขที่ 101 ออกเมื่อวันที่ 15 ม.ค.55  ส่วนตอนนี้วันที่ 26 ม.ค.55 แล้ว จะออกคำสั่งฉบับใหม่ย้อนหลัง เป็นคำสั่งเลขที่ 102 ก็จะย้อนหลังไปออกก่อนวันที่ 15 ม.ค.55 ไม่ได้  ( เลขที่คำสั่งต้องเรียงลำดับตามวันที่ออกคำสั่ง คือ คำสั่งเลขที่หลัง จะลงวันที่ก่อนคำสั่งเลขที่ก่อน ไม่ได้  วันเดียวกันได้ )
             ถ้าจะย้อนหลังไปก่อนนั้น ต้องแก้ทะเบียนคำสั่งและเลขที่คำสั่งเก่าด้วย ( ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูก  ถ้าเป็นเรื่องทุจริตและมีผู้ร้องเรียนตรวจสอบพบ ก็ต้องมีผู้รับผิดชอบ )

 

         2. วันที่ 27 ม.ค.55  ผมไปเป็นวิทยากรการอบรมบุคลากร กศน.อ.อุทัย เรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างง่าย ๆ สำหรับครู กศน. ( วิจัยหน้าเดียว ) โดยเป็นวิทยากรคนเดียวทั้งวัน

 

         3. วันที่ 30 ม.ค.55  คุณนาวี ครูผู้ช่วย กศน.อ.ธัญบุรี  ถามผมทางเฟซบุ๊คอีก เรื่อง หลักเกณฑ์ ของ กคศ.ในการเปลี่ยนวิทยาฐานะ จากครู เป็นครูชำนาญการ และจากครูชำนาญจะเป็นครูชำนาญการพิเศษ หรือเกณฑ์การเปลี่ยนเป็นสายผู้บริหาร หรือศึกษานิเทศก์ มีหลักเกณฑ์ยังไงบ้าง ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไร

             ผมตอบว่า   ถามหลายประเด็นจัง มันมีรายละเอียดมาก ถ้าจะตอบจริง ๆ จะหลายหน้ากระดาษ ขอตอบเพียงคร่าว ๆ ( ที่จริงก็เคยตอบในบล็อกผมแล้ว แต่นำมารวมไว้อีกก็ดี )

             3.1  สายงานการสอน ( ตั้งแต่ 1 ต.ค.52 เป็นต้นมา ตอนยื่นขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ หรือครูชำนาญการพิเศษ ไม่ได้กำหนดเงินเดือนขั้นต่ำ และไม่ได้กำหนดเดือนที่ให้ยื่น คุณสมบัติครบวันไหนก็ยื่นได้ตลอด )
                    3.1.1  ครูชำนาญการ
                              ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
                              1) ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า
                                    - 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี
                                    - 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท
                                    - 2 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
                                   ( ครูผู้ช่วยที่บรรจุหลังวันที่ 20 ก.พ.51 ไม่นับรวมช่วงเวลาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี นับเฉพาะช่วงเป็นครู คศ.1 ) ( ถ้าอยู่ในทุกอำเภอของจังหวัด นราธิวาส ปัตตานี ยะลา กับอีก 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา คือ จะนะ เทพา สะบ้าย้อย และนาทวี ให้ลดเวลาลงครึ่งหนึ่ง เพราะนับอายุราชการทวีคูณ )
                                   หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า คือ
                                    - ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 6 กี่ปีก็ได้
                                    - ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 5 ไม่น้อยกว่า 8 ปี ( ไม่รวมตำแหน่งครู )
                                    - ตำแหน่งอาจารย์ 1 ที่ต่ำกว่าระดับ 6 รวมกับตำแหน่งครู ครบ 8 ปี ( กรณีนี้ต้องขออนุมัติ ก.ค.ศ.เฉพาะราย )
                                    - กรณีเทียบประสบการณ์ ( มีชั่วโมงสอนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ ) ต้องเป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และเมื่อรวมกับเคยเป็นอาจารย์ 1 ระดับใดก็ได้ รวมเป็น 6 ปี สำหรับปริญญาตรี  4 ปี สำหรับปริญญาโท  2 ปี สำหรับปริญญาเอก
                              2)  มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. ( สำหรับ กศน. คือ มีชั่วโมงสอนตามตารางสอน+ภาะระงานที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน+ภาระงาน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 18 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยเฉพาะชั่วโมงสอนตามตารางสอนไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ )
                              3)  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้ เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

 

                    3.1.2  ครูชำนาญการพิเศษ
                              ผู้ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้

                              1)  ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคำขอ
                              2)  มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ.
                              3)  ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอน และ การพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

 

ถ้าจะเปลี่ยนเป็นสายผู้บริหาร หรือสายศึกษานิเทศก์ ต้องสอบครับ


             3.2  สายงานบริหารการศึกษา   ( เป็นแค่ครูชำนาญการ ยังไม่ต้องเป็นครูชำนาญการพิเศษ ก็มีสิทธิ์สมัครเป็นผู้บริหาร )
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ ผอ.กศน.อำเภอ ( ผอ.สถานศึกษา ) คือ
                    1)  ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                    2)  วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
                     3)  ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือตำแหน่งครูชำนาญการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า ( ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่าคือ อ.2 ระดับ 7 หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี )
                     4)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร หรือหนังสือรับรองสิทธิผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพผู้บริหาร
                           คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา คือ
                           - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
                           - มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางบริหารการศึกษา เช่น ปริญญาตรีสาขาวิชาบริหารการศึกษา ป.บัณฑิตทางบริหารการศึกษา ปริญญาโท/เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
                           - มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือมีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนและมีประสบการณ์ในตำแหน่งหัวหน้าหมวด หรือหัวหน้าฝ่าย หรือหัวหน้างาน หรือตำแหน่งบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแล้ว รวมไม่น้อยกว่า 2 ปี
                           - ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาที่คณะกรรมการคุรุสภารับรอง (คุณสมบัติข้อนี้ได้รับการยกเว้นให้เข้าอบรมภายใน 2 ปี นับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารสถานศึกษา)

 

             3.3  สายงานนิเทศการศึกษา
                    คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบศึกษานิเทศก์ คือ
                    1)  ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                    2)  มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้
                    3)  ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า
                    4)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์)
                         คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ คือ
                         - มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง
                         - มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี หรือมีประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการสอนและประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารสถาน ศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษารวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
                    5)  ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ( คุณสมบัติข้อนี้ได้รับการยกเว้นให้ผ่านการพัฒนาฯหลังการสอบ )

 

         4. วันที่ 31 ม.ค.55  คุณวรรดี บรรณารักษ์ กศน.อ.บ้านไร่ ถามผมผ่านเฟซบุ๊คว่า “หนูทำเรื่องโอนไปเทศบาล ทางเทศบาลมีหนังสือยินดีรับโอนส่งไปที่ สนง กศน เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปต้องดำเนินการต่อยังไง”
             ผมได้ถาม อ.มณฑา กจ. กศน. ได้รับแจ้งว่า ได้รับหนังสือ "ยินดีรับโอน" ( พร้อมมติ ก.ท.จ. ) จากทางเทศบาลแล้ว แต่ไม่ถูกต้อง เพราะสิ่งที่ กจ.ต้องการคือ หนังสือทาบทามการโอน ว่าจะขอรับโอนไปลงตำแหน่งอะไรที่ไหน เลขที่ตำแหน่ง เงินเดือนเท่าไร ฯลฯ ไม่ใช่แค่บอกว่ายินดีรับโอน    ถ้า กจ.ได้รับหนังสือที่ถูกต้อง ก็จะตรวจสอบข้อมูลแล้วทำหนังสือมาถามที่ สนง.กศน.จ.ว่าขัดข้องหรือมีความเห็นอย่างไร เพื่อดำเนินการต่อไป

             สิ่งที่จะต้องทำคือ
             - ไปติดต่อทางเทศบาลให้เขาทำหนังสือทาบทามการโอนใหม่ให้มีเนื้อหาตามที่บอก  แล้วให้เขาส่งตรงไปที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการ กศน. ก็ได้
             - ติดต่อประสานงานให้ สนง.กศน.จ. ทำหนังสือแจ้งความเห็น/ไม่ขัดข้องที่จะให้โอน ส่งไป กจ.กศน.ไว้ก่อนเลย   กจ.จะได้ไม่ต้องทำหนังสือถามมาอีก เพื่อเร็วขึ้น

 

             ขั้นตอนฝ่ายผู้ขอโอน ( กศน. )
             1)  เจ้าตัวผู้จะขอโอนไปติดต่อหน่วยงานที่มีความประสงค์จะโอนไป ว่ามีตำแหน่งว่างจะรับโอนหรือไม่ ( พร้อมทั้งนำ หลักฐานวุฒิการศึกษา และสำ เนา ก.พ.7 ไปประกอบการพิจารณาด้วย )

             2)  ถ้าหนว่ยงานนั้น มีตำแหนง่ว่างที่จะรับโอน และยินดีรับโอน ก็ทำหนังสือทาบทามขอรับโอนมายัง กศน.
             3)  เมื่อ กศน. ได้รับเรื่องทาบทามแล้ว ก็จะแจ้งให้ต้นสังกัดของข้าราชการผู้ขอโอนพิจารณาในเบื้องต้น ว่าจะขัดข้องหรือไม่ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบทางวินัย และภาระผูกพันเกี่ยวกับหนี้ทุนการศึกษา
             4)  ถ้าต้นสังกัดไม่ขัดข้อง และ กศน.ได้พิจารณาแล้ว จะมีหนังสือตอบไปยังหน่วยงานที่รับโอน
             5)  หน่วยงานที่รับโอนดำเนินการออกคำสั่งรับโอน
             6)  กศน. ( สนง.ปลัดกระทรวง ศธ. ) ออกคำสั่งให้โอนไป และมีหนังสือแจ้ง ผอ.สนง.กศน.จังหวัด
             7)  ผอ.สนง.กศน.จังหวัด มีหนังสือส่งตัวข้าราชการผู้ขอโอนไป

 

             ขั้นตอนฝ่ายรับโอน ( อปท. : องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น )
             1)  รับคำขอโอนจากข้าราชการผู้ขอโอน

             2)  ตรวจสอบตำแหน่งว่าง (ชื่อตำแหน่ง  ตำแหน่งเลขที่  สังกัด)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้โอน
             3) ทำหนังสือทาบทามการโอนไปยังต้นสังกัดของข้าราชการ
             4)  รับหนังสือตอบข้อขัดข้อง / ไม่ขัดข้อง จากต้นสังกัด
             5)  จัดทำคำสั่งรับโอน  กรณีตอบไม่ขัดข้อง ( กรณีตำแหน่งว่างเป็นตำแหน่ง ว  ต่างๆ  ผู้ขอโอนต้องจัดทำผลงานเข้ารับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่ง   เมื่อผลงานผ่านการประเมินจากคณะกรรมการฯแล้ว  จึงจัดทำคำสั่งรับโอน)  กรณีรับโอนตามกฎหมายอื่น  ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
             6)  ส่งคำสั่งรับโอน ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอโอนเพื่อดำเนินการต่อไป
             7)  ต้นสังกัดของผู้ขอโอนมีคำสั่งให้โอน  และจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของผู้ขอโอนมายัง อปท.

             8)  แจ้งให้ผู้ขอโอนมารายงานตัว เพื่อบันทึกลงเวลาปฏิบัติราชการ

             9)  บันทึกคำสั่งให้โอนและรับโอน ลงใน ก.พ. 7

 

         5.  วันเดียวกัน ( 31 ม.ค. )  ผู้ใช้ชื่อว่า เด็กรามัญ บ้านฉาง  ถามผมทางเฟซบุ๊คว่า  “ใน 1 วันสอนเสริมได้ไม่เกินกี่ชั่วโมง”

             เรื่องนี้  ในหนังสือ “คู่มือการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551”  หน้า 87  กำหนดไว้เพียงสั้น ๆ ว่า  “ค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริม ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด”

 

             ส่วน “คู่มือการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544”   เดิม  กำหนดไว้ในหน้า 50 ว่า  “กำหนด ให้จัดสอนเสริมได้หมวดวิชาละ 3 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 3 ชั่วโมง โดยจ่ายค่าตอบแทนให้ชั่วโมงละ 150 บาท ตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนมาก ที่ กค 0409.7/28861 ลงวันที่ 29 กันยายน 2546   นักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมแต่ละครั้งต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน  หากจำนวนนักศึกษาต่ำกว่า 20 คน ให้คิดค่าตอบแทนโดยหารเฉลี่ยตามจำนวนนักศึกษา”

             แต่  คู่มือฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549  กำหนดไว้ในหน้า 60 ว่า  “กำหนดให้มีการสอนเสริมในการจัดการเรียนรู้วิธีเรียนแบบพบกลุ่ม ทุกระดับการศึกษา ในหมวดวิชาพื้นฐาน สาระการเรียนรู้ที่ยุ่งยากซับซ้อนต่อการทำความเข้าใจ ได้แก่ หมวดวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ หมวดวิชาละไม่เกิน 12 ชั่วโมง ในแต่ละภาคเรียน  สำหรับจำนวนผู้เรียนที่เข้ารับการสอนเสริมแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสม  สำหรับค่าตอบแทนวิทยากรสอนเสริม ให้เบิกจ่ายในอัตราชั่วโมงละ 200 บาท ตามหนังสือสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ที่ ศธ 0210.03/7113 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2548  ( ซึ่งอ้างอิงต่อเนื่องไปยังหนังสือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/15059 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 )”

             ฉะนั้น ปัจจุบันไม่ได้กำหนดแล้วว่า สอนเสริมได้ไม่เกินวันละกี่ชั่วโมง

 

         6. วันเดียวกัน ( 31 ม.ค. )  ท่าน ผอ.สนง.กศน.จ.นนทบุรี  โทร.มาบอกให้ผมนำหนังสือเกี่ยวกับการเบิกเงินค่าเข้าค่าย ขึ้นบล็อก   ว่า การพานักศึกษา กศ.ขั้นพื้นฐานไปเข้าค่ายที่ต่างจังหวัด เบิกค่าอะไรได้บ้าง

             เรื่องนี้  เบิกได้ตาม คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ที่ 895/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   ที่กำหนดไว้ในข้อ 12. ว่า "ค่าดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร เป็นค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่ายานพาหนะ ให้กับเอกชนหรือส่วนราชการอื่นตามที่เรียกเก็บ"

 

ผู้เข้าชม : 5484 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2025 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1828 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1848 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1862 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1892 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1836 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1855 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2160 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2353 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2307 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2146 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2060 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2065 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13263 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7818 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10494 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7235 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6515 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9053 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10425 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2153 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2022 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2020 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1971 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1925 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1948 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1908 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1913 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1906 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1891 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557