[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอมพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540

---------------------------------------------

                เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนิน การต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูก ต้องกับความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรกำหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจำกัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่สำคัญของ เอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึง สิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร ของราชการไปพร้อมกัน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


--------------------------------------------------


แนวข้อสอบ ครู กศน. ว่าด้วยเรื่อง แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

       สำหรับวันนี้ทีมงาน ครู กศน.ดอทคอม ได้รวบรวมแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้กับพี่น้องชาว กศน. และผู้สนใจได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสอบ ทางทีมงานครู กศน.ดอทคอม ขออวยพรให้ผู้ที่เข้าอ่านจงโชคดีในการสอบนะครับ...1. สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีชื่อย่อว่าอะไร

ก. สขร.

ข. สขม.

ค. สขก.

ง. สขช.

 

2. พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน

ก. ถัดจากวัดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข. 90 วัน

ค. 120 วัน

ง. 180 วัน

 

3. พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บังคับใช้วันที่

ก. 9 มกราคม 2540

ข. 9 ธันวาคม 2539

ค. 9 ธันวาคม 2540

ง. 8 ธันวาคม 2540

 

4. ข้อมูลข่าวสารคือ

ก. สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ

ข. การสื่อสารถึงกัน

ค. ข่าวที่นักข่าวนำเสนอ

ง. ถูกทุกข้อ

 

5. ข้อใดไม่เป็นข้อมูลข่าวสาร

ก. แฟ้ม

ข. รูปถ่าย

ค. ภาพวาด

ง. ภาพถ่าย

 

6. ข้อมูลข่าวสารของราชการคือ

ก. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ

ข. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของเอกชน

ค. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของรัฐและเอกชน

ง. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของมูลนิธิ

 

7. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ก. ราชการส่วนท้องถิ่น

ข. ราชการสังกัดรัฐสภา

ค. ศาล

ง. ศาลเฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี

 

8. ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

ก. รูปถ่าย

ข. ประวัติการทำงาน

ค. ฐานะการเงิน

ง. การบันทึกภาพหรือเสียง

 

9. ข้อใดคือความหมาของคนต่างด้าว

ก. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย แต่ไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ข. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ค. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ง. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

 

10. ข้อใดต่อไปนี้ถือว่าเป็นคนต่างด้าว

ก. บริษัทชุมชนของเราจำกัดมีคนต่างด้าวถือหุ้นไม่เกินกึ่งหนึ่ง

ข. สมาคมรักไทยมีสมาชิกทั้งหมด 988 คน เป็นคนต่างด้าว 450 คน

ค. มูลนิธิไก่ชนไทยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว

ง. สมาคมสู้เพื่อแผ่นดิน ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนไทย

 

11. ใครเป็นผู้รักษาการตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ง. ถูกทุกข้อ

 

12. ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าสารขึ้นในหน่วยงานใด

ก. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ค. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

 

13. ข้อใดไม่ใช้หน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าสาร

ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่ คณะกรรมการ

ข. ให้คำปรึกษาแก่เอกชนในการปฏิบัติตาม พรบ. นี้

ค. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ

ง. ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานรัฐในการปฏิบัติตาม พรบ. นี้

 

14. ข้อมูลข่าวสารตามข้อใดต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

ก. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

ข. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคับและวิธีดำเนินงาน

ค. สถานที่ติดต่อเพื่อของรับข้อมูลข่าวสาร

ง. ถูกทุกข้อ

 

15. ข้อมูลข่าวสารตามข้อใดต้องจัดไว้ให้ประชาชนได้เข้าตรวจดู

ก. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

ข. แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายปะจำปี

ค. สัญญาสัมปทานที่เป็นการผูกขาดตัดตอน

ง. ถูกทุกข้อ

 

16. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาได้เข้าตรวจดูสามารร้องเรียนต่อหน่วยงานใด

ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ข. คณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ค. ศาลปกครอง

ง. คตส.

 

17. เมื่อมีการร้องเรียนว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาได้เข้า ตรวจดูให้คณะกรรมการตามข้อ 16พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

ก. 15 วัน

ข. 30 วัน

ค. 60 วัน

ง. 90 วัน

 

18. กรณีมีเหตุจำเป็นไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาตามข้อ ข้อ 17 ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินกี่วัน

ก. 15 วัน

ข. 30 วัน

ค. 45วัน

ง. 60วัน

 

19. ข้อมูลข่าวสารตามข้อใดจะเปิดเผยมิได้

ก. ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ข. มติคณะรัฐมนตรี

ค. รายงานแพทย์

ง. ข้อมูลส่วนตัว

 

20. ข้อมูลข่าวสารข้อใดที่หน่วยงานของรัฐอาจมีคำสั่งมิให้เปิดเผย

ก. ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ

ข. การเปิดเผยอาจทำให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ

ค. การเปิดเผยอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต

ง. ถูกทุกข้อ

 

21. เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบกับส่วนได้เสียของผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้นั้น

คัดค้านภายในกี่วัน

ก. 15 วัน

ข. 30 วัน

ค. 45 วัน

ง. 60 วัน

 

22. ถ้าเจ้าหน้าที่มีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าว

สารภายในกี่วัน

ก. 15 วัน

ข. 30 วัน

ค. 45 วัน

ง. 60 วัน

 

23. ถ้าเจ้าหน้าที่มีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์ได้เสียผู้นั้น อาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน

ก. 15 วัน

ข. 30 วัน

ค. 45 วัน

ง. 60 วัน

 

24. ?บุคคล? ในความหมายข้อใดถูกต้อง

ก. บุคคลธรรมดาทีไม่มีสัญชาติไทย

ข. บุคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย

ค. บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

ง. ถูกทุกข้อ

 

25. หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ในกรณีใด

ก. ได้โดยไม่ต้องได้ความยินยอม

ข. ไม่ได้เลยไม่ว่ากรณีใดๆ

ค. ถ้าได้รับความยินยอมเป็นหนังสือไว้ล่วงหน้า

ง. ได้ถ้าบุคคลที่เกี่ยวข้องยินยอม

 

26. หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมได้ในกรณีใดบ้าง

ก. ต่อหน่วยงายของรัฐด้านการวางแผน

ข. เป็นการให้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย

ค. ต่อจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ง. ถูกทุกข้อ

 

27. ผู้ใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องให้ ยืนคำร้องเพื่อขอแก่ไขต่อหน่วยงานใด

ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ข. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ค. หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแล

ง. ถูกทั้ง 3 ข้อ

 

28. ผู้ใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องให้ ยืนคำร้องเพื่อขอแก่ไข เปลี่ยนแปลง ถ้าหน่วย

งานของรัฐไม่แก่ไข เปลี่ยนแปลง ให้อุทธรณ์ต่อใคร

ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ข. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ค. หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแล

ง. ศาลปกครอง

 

29. ผู้ใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องให้ ยืนคำร้องเพื่อขอแก่ไข เปลี่ยนแปลง ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่แก่ไข เปลี่ยนแปลง ให้อุทธรณ์ต่อ คณะกรรมการตาม ข้อ 28 ภายในกี่วัน

ก. 15 วัน

ข. 30 วัน

ค. 45 วัน

ง. 60 วัน

 

30. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ประสงค์จะเก็บรักษา หรือมีอายุครบกำหนดให้ส่งมอบให้แก่หน่วยงานใด

ก. สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ

ข. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ค. กระทรวงวัฒนธรรม

ง. กรมการศาสนา


31. ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า

เมื่อมีอายุครบกี่ปี

ก. 60 ปี

ข. 75 ปี

ค. 80 ปี

ง. 100 ปีขึ้นไป

 

32. ข้อมูลที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงขอประเทศ จะจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าเมื่อมีอายุครบกี่ปี

ก. 20 ปี

ข. 25 ปี

ค. 35 ปี

ง. 75 ปีขึ้นไป

 

33. รายงานแพทย์ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร จะจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าเมื่อมีอายุครบกี่ปี

ก. 20 ปี

ข. 25 ปี

ค. 35 ปี

ง. 75 ปีขึ้นไป

 

34. หน่วยงานของรัฐเห็นว่าข้อมูลข่าวสารใดไม่สมควรเปิดเผย ให้ขยายเวลาได้ไม่เกินคราวละกี่ปี

ก. 2 ปี

ข. 3 ปี

ค. 5 ปี

ง. 7 ปี

 

35. บุคคลใดเป็นประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย

 

36. บุคคลใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ค. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ง. ปลัดกระทรวงพาณิชย์

 

37. ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ก. คณะรัฐมนตรี

ข. รัฐสภา

ค. นายกรัฐมนตรี

ง. พระมาหากษัตริย์

 

38. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีทั้งหมดกี่คน

ก. 6 คน

ข. 9 คน

ค. 12 คน

ง. 15 คน

 

39. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ก. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข. บุคคลที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

ค. เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ง. บุคคลที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง

 

40. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้กี่คน

ก. 1 คน

ข. 2 คน

ค. 3 คน

ง. 4 คน

 

41. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

ก. 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการสรรหา

ข. 3 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

ค. 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการสรรหา

ง. 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

 

42. การพ้นจากตำแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิในข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ตาย

ข. คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย

ค. ลาออก

ง. นายกรัฐมนตรีให้ออกเพราะมีความบกพร่อง

 

43. ใครเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ก. คณะรัฐมนตรี

ข. รัฐสภา

ค. นายกรัฐมนตรี

ง. พระมาหากษัตริย์

 

44. ข้อใดไม่ใช้ความรู้ความเชียวชาญของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ก. ความมั่นคงของประเทศ

ข. เศรษฐกิจแลการคลังของประเทศ

ค. การบริหารประเทศ

ง. การบังคับใช้กฎหมาย

 

45. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่ากี่คน

ก. 3 คน

ข. 5 คน

ค. 9 คน

ง. 12 คน

 

46. ให้คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการส่งคำอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน นับแต่ที่ได้รับคำอุทธรณ์

ก. 7 วัน

ข. 12 วัน

ค. 15 วัน

ง. 30 วัน

 

47. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ (ตามมาตรา 32) ไม่มาให้ถ้อยคำ ส่งวัตถุเอกสาร หรือพยานหลักฐาน ต้องระวางโทษตามข้อใด

ก. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข. จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ค. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ง. จำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 15,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

48. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงือนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนด (ตามมาตรา 20) ต้องระวางโทษตามข้อใด

ก. จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข. จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ค. จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ง. จำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

49. ค่าธรรมเนียมในการทำขอทำสำเนาจากหน่วยงานของรัฐข้อใดไม่ถูกต้อง (ออกตามประกาศ)

ก. เอ 4 หน้าละไม่เกิน 1 บาท

ข. บี 4 หน้าละไม่เกิน 2 บาท

ค. กระดาษพิมพ์เขียวเอ 2 หน้าละไม่เกิน 8 บาท

ง. กระดาษพิมพ์เขียวเอ 1 หน้าละไม่เกิน 20 บาท

 

50. กฎหมายใดถ้าไม่ขัดหรือแย้งกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้บังคับใช้ต่อไป

ก. ระเบียบว่าด้วยการักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517

ข. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

ค. พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ง. พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

 

ผู้เข้าชม : 24697 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2025 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1828 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1848 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1862 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1892 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1836 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 1855 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2159 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2353 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2307 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 2146 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2060 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2065 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13263 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7818 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10494 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7235 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6515 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9053 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 10425 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2152 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2022 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2020 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1971 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1925 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1948 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1908 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1913 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1906 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 1891 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557