[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##
 
แชร์ข่าวให้เพื่อน>>>

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 แนวข้อสอบวิชาชีพครู(คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม)
 
1. พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนเกิดจากสาเหตุใด?
ก.ไม่ได้เรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง 
ข.มีพ่อแม่คอยเคี่ยวเข็ญ
ค.สิ่งแวดล้อมชักจูง 
ง.มีจริยธรรมต่ำ
ตอบ ง. มีจริยธรรมต่ำ
 
2. คุณธรรมสำหรับครูคือข้อใด?
ก. คุณงามความดีของคนที่เป็นครู 
ข. มีพฤติกรรมที่ดีเป็นที่ยอมรับของสังคม
ค. มีความเสียสละมีความยุติธรรม 
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
 
3. จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ 
ข. คำสั่งสอน
ค. หลักปฏิบัติในทางศาสนา 
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก. ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ
 
4. ความรู้จริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. การมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ
ข. การแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ต่อสังคม
ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
ง. เหตุผลที่ใช้เป็นเกณฑ์ใสการเลือกหรือไม่เลือกกระทำ
ตอบ ค. ความรู้เกี่ยวกับสังคมสามรถบอกได้ว่า การกระทำใดดี การกระทำใดไม่ดีเหมาะสม
มากน้อย เพียงใด
 
5. พฤติกรรมเชิงจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
ข. เบื้องหลังการกระทำของบุคคลใช้เป็นเกณฑ์ในการเลือกกระทำ
ค. ความรู้สึกต่อพฤติกรรมต่างๆ ในทางที่ชอบหรือไม่ชอบ
ง. ไม่มีข้อถูก
ตอบ ก. การแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของสังคมและปฏิเสธการแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม
 
6. ความสัมพันธ์ของคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงข้อใด?
ก. เป็นเรื่องเดียวกัน 
ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
ค. เป็นเรื่องการกระทำของบุคคล 
ง. เป็นเรื่องที่อยู่ในจิตใจของบุคคล
ตอบ ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน
 
7. พัฒนาการทางจริยธรรม หมายถึงข้อใด?
ก. 2 ขั้น 
ข. 3 ขั้น 
ค. 4 ขั้น 
ง. 5 ขั้น
ตอบ ข. 3 ขั้น
 
8. ขั้นก่อนจริยธรรมของPaigaetหมายถึงข้อใด? อ.วันนรัตน์ เเอ๊คกรุ๊ป
ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
ข.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 2-6 ปี
ค.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 6-10 ปี
ง.ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 10-15 ปี
ตอบ ก. ระดับจริยธรรมของเด็กอายุ 0-2 ปี
 
9. ขั้นการให้เหตุผลเชิงพฤติกรรมของ Kohlberg ระดับตามเกณฑ์สังคม อายุ 10-13 ปีตรงกับข้อใด?
ก. การหลบหลีกการลงโทษ 
ข. การแสวงหารางวัล
ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ 
ง. การทำตามคำมั่นสัญญา
ตอบ ค. การทำตามสิ่งที่ผู้อื่นเห็นชอบ
 
10. ขั้นการให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของ Kohlbergขั้นที่ 6 หมายถึงข้อใด?
ก. การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
ข. การทำหน้าที่ทางสังคมหรือระบบสังคมและมโนธรรม
ค. การทำตามคำสัญญาและสิทธิ
ง. การแสวงหารางวัลหรือการตอบสนองตามความต้องการ
ตอบ ก.การยึดถืออุดมคติสากลหรือจริยธรรมสากล(วัยผู้ใหญ่)
 
11. คุณธรรมข้อใดไม่จัดอยู่ตามแนวคิด อริสโตเติล?
ก. ความรอบคอบ 
ข. การรู้จักประมาณ
ค. การอดทน 
ง. ความยุติธรรม
ตอบ ค. การอดทน
 
12. พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัส”การรู้จักข่มใจ”หมายถึงข้อใด?
ก. ความจริงใจต่อตนเอง 
ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
ค. การประพฤติปฏิบัติต่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
ง. รู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนร่วม
ตอบ ข. การรู้จักฝึกใจตนเอง
 
13. สังคหวัตถุ 4 คือ คุณธรรมในข้อใด?
ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน 
ข. เป็นเครื่องทำให้ประสบความสำเร็จ
ค. เป็นคุณธรรมของผู้ครองเรือน 
ง. เป็นคุณธรรมของผู้เป็นผู้ใหญ่
ตอบ ก. เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน
 
14. คุณธรรมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ หมายถึง ข้อใด?
ก. พรหมวิหาร 4 
ข. สังคหวัตถุ 4
ค. ธรรมของฆราวาส 4 
ง. อิทธิบาท 4
ตอบ ง. อิทธิบาท 4
 
15. การที่คนเรารู้จักแยกแยะว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นแห่งเหตุตรงกับสัปปุริธรรม 7 ข้อใด?
ก. อัตตญญุตา 
ข. ธัมมัญญุตา
ค. อัตถัญญตา 
ง. มัตตัญญุตา
ตอบ ข. ธัมมัญญุตา
 
 
ดาวน์โหลดแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย คลิก
 
ปล.ข้อมูลนี้สืบค้นได้มาจากทางอินเทอร์เน็ต ท่านที่นำไปอ่าน
ควรจะวิเคราะห์ความถูกผิด ด้วยตนเอง ก่อนสรุปว่าตัวเลือกที่ถูกต้องคือข้อใดนะครับ
 
ขอบคุณที่ติดตามข่าวสารมาโดยตลอด
ครูวันดีครับผม


อ่านต่อ: 
http://www.kruwandee.com/news-id5896.html#ixzz2VW8tu1iH
ผู้เข้าชม : 3796 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]
Advertisement
บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3879 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2301 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2194 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2795 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2234 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2177 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2156 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 2458 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2779 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
 
เปิดดู 2544 ครั้ง
26 / ก.ค. / 2562
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 10645 ครั้ง
21 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5233 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 5723 ครั้ง
20 / พ.ย. / 2562
 
เปิดดู 13907 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 8366 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11242 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7840 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6939 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 9584 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 11643 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 2637 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2309 ครั้ง
2 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2413 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2275 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2233 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2221 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2165 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2200 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2057 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 
เปิดดู 2063 ครั้ง
1 / ส.ค. / 2562
 


เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557