[x]ปิดหน้าต่าง
Start by Narongrit.net & Powered by ## MAXSITE 1.10 plus ##

Advertisement


Advertisement

นำเสนอข่าวและบทความ >>>>โดย ครู กศน.ดอทคอม

 ตัวอย่างข้อสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก สำนักงาน กพ ข้อสอบเก่า กพ ปี 2556 ชุดที่ 2 

 

คู่มือสอบ กพ,คู่มือสอบภาค ก กพ,แนวข้อสอบ กพ,ข้อสอบ กพ,คู่มือสอบ สำนักงาน กพ,ข้อสอบภาค ก กพ,แนวข้อสอบภาค ก กพ,ข้อสอบ กพ วุฒิ ป.ตรี 56,ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป,แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป,ข้อสอบภาค ก กพ,ข้อสอบ กพ ภาค ก,แนวข้อสอบ กพ 2556 พร้อมเฉลย,ข้อสอบ ก พ พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบ ก พ ฟรี,แนวข้อสอบ ก พ 2556

 

1. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
ก. ศาสนาและจริยธรรมเป็นปัจจัยแวดล้อมชีวิตและสังคม
ข. น้ำและอากาศเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อชีวิต
ค. เพราะว่าขาดน้ำวันเดียวคนก็แทบจะตาย
ง. ยิ่งถ้าขาดอากาศด้วยแล้วสักอึดใจสองอึดใจก็อาจจะตาย
 
เฉลย  ข. น้ำและอากาศเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อชีวิต เป็นประโยคความซ้อน
 อธิบาย ก.    เป็นประโยคความเดียว ( มีกริยาตัวเดียว )
            ค.    เป็นประโยคความรวม ( เพราะ ... ก็ )
            ง.    เป็นประโยคความรวม ( ถ้า ... ก็ )
 
2. คำในข้อใดมีความหมายแฝงว่า “ อยู่นิ่งไม่ได้ ”
ก. ลิง        ข. หยุกหยิก       ค. ฟูเฟื่อง       ง. ข้อ ก. และ ข.
 
เฉลย ก. ลิง มีความหมายแฝงว่า อยู่นิ่งไม่ได้
อธิบาย ข. หยุกหยิก - ความหมายตรง
ค. ฟูเฟื่อง - ความหมายตรง
 
3. ข้อใดมีความหมายเชิงอุปมา
ก. เจ้าเนื้อ      ข. เจ้านาย      ค. เจ้าขา      ง. เจ้าไม่มีศาล
 
เฉลย ก. เจ้าเนื้อ หมายความว่า อ้วน เป็นความหมายเชิงอุปมา
อธิบาย  ข. เจ้านาย          - ผู้บังคับบัญชา
            ค. เจ้าขา            - เป็นคำขานรับผู้ใหญ่อย่างสุภาพ
            ง. เจ้าไม่มีศาล     - ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเป็นสำนวนไทย
 
3. คำที่พิมพ์ตัวหนาคำใดเป็นคำซ้ำ
 
ก. น้องน้องคนนี้ทำไมชื่อน้อง          ข. เด็กคนนั้นน้องน้องเอง
ค. มาเถอะน้องน้องทั้งนั้น                ง. เอะอะก็น้องน้องพูดซ้ำซากอยู่ได้
 
เฉลย ง. เอะอะก็น้องน้องพูดซ้ำซากอยู่ได้ น้องน้อง ใช้ยมกแทนได้เป็นคำซ้ำ
อธิบาย ก. น้อง น้องคนนี้ทำไมชื่อน้อง
           ข. เด็กคนนั้น น้องของน้องเอง
           ค. มาเถอะน้องของน้องทั้งนั้น
 
4. คำสรรพนาม “ ที่ ” ซึ่งใช้เชื่อมประโยค เมื่อใช้กับคำบางคำทำหน้าที่เป็นคำนามได้ ข้อใดใช่เป็นคำนาม
 
ก. เป็นที่น่าสลดใจ            ข. เป็นที่ถูกอกถูกใจ        ค. เป็นที่โปรดปราน         ง. เป็นที่รัก
 
เฉลย ง. เป็นที่รัก “ ที่รัก ” เป็นคำนาม
อธิบาย ก. เป็นที่น่าสลดใจ เป็นคำวิเศษณ์    ข. เป็นที่ถูกอกถูกใจ เป็นคำวิเศษณ์
          ค. เป็นที่โปรดปราน เป็นคำวิเศษณ์
 
5. ข้อใดหมายความว่า ทำกริยา 2 อย่างพร้อมกัน
ก. ร้องไปพูดไป         ข. กินพลางพูดพลาง            ค. ร้องบ้างพูดบ้าง         ง. กินด้วยพูดด้วย
 
เฉลย ข. กินพลางพูดพลาง ทำ 2 อย่างพร้อมกัน
อธิบาย ก. ร้องไปพูดไป ทำกริยาทีละอย่าง
           ค. ร้องบ้างพูดบ้าง ทำกริยาทีละอย่าง
           ง. กินด้วยพูดด้วย ทำกริยาทีละอย่าง
 
6. ประโยคใดทำให้ผู้ฟังอยากทำตามมากที่สุด
 
ก. เปิดประตูที                           ข. เปิดประตูหน่อยเถอะ
ค. กรุณาเปิดประตูหน่อยค่ะ        ง. เปิดประตูหน่อยได้ไหม
 
เฉลย ค. กรุณาเปิดประตูหน่อยค่ะ เป็นคำที่สุภาพในการขอความช่วยเหลือ
อธิบาย    ก. เปิดประตูที                     - คำสั่ง
              ข. เปิดประตูหน่อยเถอะ        - ขอร้องแบบกระด้าง
              ง. เปิดประตูหน่อยได้ไหม     - คำสั่งแบบไม่พอใจ
 
7. การตอบข้อสอบแบบอัตนัยควรใช้กลวิธีการเขียนอย่างใดมากที่สุด
 
ก. ให้มีใจความเพียงเรื่องเดียว                ข. ให้มีความสละสลวย
ค. ให้มีการเน้นใจความสำคัญ                ง. ให้แต่ละประโยคสัมพันธ์กัน
 
เฉลย ค. ให้มีการเน้นใจความสำคัญ
 
8. “ เราอย่าไม่ดีจะดีกว่า เราอย่าไม่ดีจะดีกว่า เราอย่าไม่ดีจะดีกว่า ” ผู้เขียนใช้การซ้ำประโยคเพื่อประโยชน์ในข้อใด
ก. ย้ำให้เกิดความเข้าใจ           ข. บอกให้ทำ
ค. เกิดความงามของภาษา        ง. เล่นสำนวน
 
 
9. ข้อใดคือสาระสำคัญของข้อความนี้ 
 
ก. เป็นผู้ฆ่าย่อมดีกว่าเป็นผู้ถูกฆ่า
ข. เป็นผู้ถูกขโมยย่อมดีกว่าเป็นผู้ขโมย เพราะไม่ได้สร้างความเดือดร้อน
ค. อย่าเป็นคนไม่ดีเหมือนคนอื่น จงเป็นคนดี
ง. การทำกรรมต่อผู้อื่นเป็นความผิดอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นกายกรรมหรือวจีกรรม
 
 
10. ข้อใดคือเจตนาของผู้เขียน
ก. เตือนให้รู้จักระงับอารมณ์            ข. ปรามมิให้กระทำความชั่ว
ค. โน้มน้าวให้ทำความดี                 ง. สอนไม่ให้ผูกพยาบาท
 
11. คำขวัญในข้อใดมีการแสดงเหตุผล
ก. น้ำประปาได้ใสสะอาดปราศจากเชื้อโรค
ข. ขับรถระวังคน ข้ามถนนระวังรถ
ค. ล้อมรั้วด้วยรัก ให้ประจักษ์ไออุ่น จึงจะเป็นทุนเกื้อหนุนเด็กไทย
ง. ถ้าทิ้งขยะไม่ลงถัง ก็อย่าหวังเรื่องความสะอาด
 
12. ข้อใดเป็นประโยคความซ้อน
ก. ศาสนาและจริยธรรมเป็นปัจจัยแวดล้อมชีวิตและสังคม
ข. น้ำและอากาศเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นต่อชีวิต
ค. เพราะว่าขาดน้ำวันเดียวคนก็แทบจะตาย
ง. ยิ่งถ้าขาดอากาศด้วยแล้วสักอึดใจสองอึดใจก็อาจจะตาย
 
13. “ การขาดแคลนอาหารสำหรับบริโภค ซึ่งอาจเป็นเพราะอาหารมีไม่เพียงพอหรือเพราะขาดเงินที่จะซื้ออาหารมาบริโภค ” ข้อความนี้เป็นการอธิบายแบบใด
ก. การอธิบายจากผลลัพธ์ไปหาสาเหตุ
ข. การอธิบายจากสาเหตุไปสู่ผลลัพธ์
ค. การอธิบายด้วยการกล่าวซ้ำด้วยถ้อยคำแปลกออกไป
ง. การอธิบายตามลำดับขั้นและการให้ตัวอย่าง
 
14. จากข้อความในข้อ 13. ข้อใดเป็นคำเชื่อม
ก. สำหรับ หรือ ที่จะ                      ข. ซึ่ง เพราะ หรือ ที่
ค. สำหรับ อาจ หรือ ที่จะ                ง. เพราะ หรือ จะ มา
 
15. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาความคิดคืออะไร
ก. ภาษา                             ข. ความรู้ความสามารถ
ค. การเรียนรู้                       ง. แหล่งความรู้
 
ตัวอย่างข้อสอบขุดนี้มาจาก 
E-BOOK Download คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก ระดับ 1-2 วุฒิ ปวช. ปวส. สำนักงาน ก.พ. ราคา 249 บาท 
จัดทำโดย... นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ผู้เข้าชม : 11501 ครั้ง


www.krukorsornor , ครู กศน.คอม ,ครู กศน , ครู nfe , พนักงานราชการ กศน. ,ข่าวการศึกษา, แจก code ข่าว , แจกโค๊ดข่าวการศึกษา, แจก code ข่าวการศึกษา ,ข้อสอบผู้บริหร กศน , ครูผุ้ช่วย กศน. , ครุกศน, ครูอาสา กศน.,ครูอาสาสมัคร
 หนังสือราชการ กศน.ที่นี่   [อ่านทั้งหมดที่นี่]


 คลังข้อสอบครู กศน./พนักงานราชการ กศน./ครูผู้ช่วย กศน.  [ดูแนวข้อสอบทั้งหมด ที่นี่]


 พรบ./คำสั่ง/ระเบียบเกี่ยวกับ กศน.  [ดู พรบ. ทั้งหมด ที่นี่]


 สาระน่ารู้กับครูเอกชัย..  [ดูบทความทั้งหมด ที่นี่]

Advertisement
  บทความ กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 3024 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3609 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2557 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2568 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3917 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2491 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2591 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2576 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2997 ครั้ง
25 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2795 ครั้ง
24 / พ.ค. / 2560
  ข่าวด่วน กศน.ล่าสุด
 
เปิดดู 9334 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5741 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7676 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 5267 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4665 ครั้ง
18 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6908 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 7139 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 4577 ครั้ง
13 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 17554 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
 
เปิดดู 6060 ครั้ง
5 / พ.ย. / 2558
  ข่าวเด่นวันนี้..
 
เปิดดู 3770 ครั้ง
7 / มิ.ย. / 2560
 
เปิดดู 3229 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2993 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2962 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2871 ครั้ง
29 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2988 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3205 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2760 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 3236 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560
 
เปิดดู 2731 ครั้ง
26 / พ.ค. / 2560

เว็บครู กศน. ดอทคอม www.krukorsornor.com
เว็บไซต์เล็กๆ ที่มุ่งหวังให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทำงานและใช้เป็นช่องทางในการรับข่าวสารแลกเปลี่ยนข่าวสารที่ทันสมัย
เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนมาใช้ในการปฎิบัตงาน

  | ADMIN | สำนักงาน กศน. | กลุ่มส่งเสริมปฏิบัติการ | กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯ | ศูนย์ฯ กลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ศกพ.) | สถาบันการศึกษาทางไกล | สถาบัน กศน. กทม. |สถาบัน กศน.ภาคเหนือ| สถาบัน กศน.ภาคกลาง |สถาบัน กศน.ใต้ |กศน.ภาคตะวันออก |กศน.อำเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | กระทรวงศึกษาธิการ | สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ |สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร | เปิดสอบตำรวจ ทหาร ปี 2557